###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE


9/2/2021

Vážení klienti,

jelikož se nám množí dotazy ohledně cestování do/z České republiky, dovolujeme si Vám zaslat stručné právní aktuality ohledně nového ochranného opatření, účinném od 5. 2. 2021 (00:00 hod.) (plné znění dostupné zde), konkrétně pak informace relevantní pro zaměstnavatele.

NOVÉ ROZDĚLENÍ ZEMÍ

Nově byl seznam zemí s nízkým rizikem nákazy změněn tak, že se země rozdělují na:

- země s nízkým rizikem nákazy (zelené země);

- země se středním rizikem nákazy (oranžové země);

- země s vysokým rizikem nákazy (červené země);

- země s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červené země).

Úplný aktuální seznam zemí dostupný zde.

Přehledná infografika Ministerstva vnitra dostupná zde.

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

- Největší novinkou pro zaměstnavatele je bezpochyby povinnost zaměstnanců (resp. všech osob) vstupujících na jejich provozovnu nebo pracoviště, informovat zaměstnavatele / koncového uživatele pracovníka, že cestovali do země se středním / vysokým / velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, a to na dobu přesahující 12 hodin; což by zaměstnavatelům prakticky mohlo usnadnit plnění jejich povinnosti tyto osoby nevpustit na pracoviště bez negativního testu.

Předkládání negativního testu

- Co se týče staronové povinnosti pro zaměstnavatele a koncové uživatele pracovníků, vyžadovat při vstupu na pracoviště/provozovnu u některých osob předložení negativního výsledku RT - PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území ČR, jsou tyto povinnosti nově formulovány takto:

! Upozorňujeme, že nově se tato povinnost vztahuje na všechny osoby bez rozdílu jejich státní příslušnosti

 v případě, že se osoba navrací ze země se středním rizikem (pobyt v posledních 14 dnech, více než 12 hod.), je zaměstnavatel / koncový uživatel povinen pro vpuštění na pracoviště/provozovnu požadovat písemné potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu (tento test nesmí být starší než 24 hod. (antigenní) nebo 72 hod. u RT - PCR testu, počítáno zpět od doby překročení státní hranice, tj. tento test by se měl fakticky provádět v zahraničí – nicméně z povahy věci máme za to, že fakticky by problém nemělo činit ani předložení testu z území ČR);

 v případě, že se osoba navrací ze země s vysokým rizikem / velmi vysokým rizikem (pobyt v posledních 14 dnech, více než 12 hod.), je zaměstnavatel / koncový uživatel povinen pro vpuštění na pracoviště/provozovnu požadovat potvrzení o negativním výsledku RT - PCR testu, z území ČR; pokud jde o návrat ze země s velmi vysokým rizikem, předkládá se tento test až po uplynutí 5 dní od příjezdu na území ČR.

Ochranné prostředky po návratu

- Nově je zde povinnost - v případě návratu ze zemí se středním / vysokým / velmi vysokým rizikem, bez ohledu na dobu trvání cesty – povinnost nosit, po dobu 10 dnů od vstupu na území ČR, respirátory bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS nebo alespoň jednorázové zdravotnické obličejové masky.

Výjimky pro cestování

- Dále pak stále platí výjimka (bez povinnosti testování / vyplňování příjezdového formuláře) v případě tranzitu / cesty do/z České republiky, pro cesty, které nepřesahují 12 hodin, a to pro občany EU, vč. občanů ČR a cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, ale pouze pro cesty z následujících důvodů:

 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinností veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele;

 výkonu povolání;

 výkon činností sloužící k zajištění – bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace; ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče; veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury; služeb pro obyvatele, včetně zásobování a roznáškové služby;

 účasti na dovolené hromadné akci;

 cesty zpět do místa bydliště.

mezi 21:00 hod. a 4:59 hod.

 neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmu;

 venčení psů do 500 m od místa bydliště.

mezi 5:00 hod. a 20:59 hod.

 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými;

 cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu;

 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče;

 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých;

 cesty za účelem - dobrovolnické činnosti; individuální duchovní péče a služby; veterinární péče;

 cest za účelem vycestování z České republiky;

 účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova;

 cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách;

 cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven;

 účasti na povoleném shromáždění.

Přehledně jsou pak aktuální omezení zpracována také v tabulce Ministerstva vnitra zde – v dolní části stránky jako Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.