###

AKTUALITY


9/9/2019

Zásadní rozhodnutí Nejvyššího soudu k vyplácení zisku v kapitálových společnostech

Nejvyšší soud v nedávné době vydal rozhodnutí, ve kterém byly výslovně překonány dosavadní judikatorní závěry o nemožnosti valné hromady rozhodnout o rozdělení zisku ve druhé polovině roku na podkladě řádné účetní závěrky za předchozí účetní období.

Celé znění


21/6/2019

Evropský parlament schválil kontroverzní směrnice o autorském právu

Po dlouhých bojích byl koncem března na půdě Evropského parlamentu projednán a schválen návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Celé znění


12/6/2019

Poslanecká sněmovna schválila rozsáhlou novelu insolvenčního zákona

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely insolvenčního zákona, jež má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků neschopných uhradit své dluhy v plné výši.

Celé znění


29/5/2019

Schválený daňový balíček nabyl účinnosti

Dne 1. 4. 2019 nabyl účinnosti tzv. „daňový balíček“, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a cel. Vedle změn zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty, o kterých jsme Vás již dříve informovali, novela dále zavádí např. následující změny.

Celé znění


15/5/2019

Adaptační zákon k GDPR nabyl účinnosti

Dne 24. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 110/2019 uveřejněn zákon o zpracování osobních údajů. Ten kromě adaptace českého právního řádu a zajištění jeho souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) dále upravuje případy,

Celé znění


10/5/2019

Poskytování investičních pobídek dozná změn

Prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh novely zákona o investičních pobídkách. Na podkladě projednávaného návrhu by bylo možné investiční pobídku poskytnout na investiční akce realizované v oborech zpracovatelského průmyslu, v technologických centrech a v centrech strategických služeb.

Celé znění


17/4/2019

právní poradenství managementu společnosti ICON Communication Centres s.r.o.

Advokátní kancelář FORLEX pod vedením partnera kanceláře Ivana Barabáše a za podpory advokátky Simony Zahradníčkové poskytla právní poradenství managementu společnosti ICON Communication Centres s.r.o.

Celé znění


12/4/2019

Přísnější sankce za nezveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin

Poslanecká sněmovna bude v prvním čtení projednávat velkou novelu zákona o obchodních korporacích, v jejímž rámci se počítá také se změnou zákona o veřejných rejstřících.

Celé znění


1/4/2019

Nároky zdravotních pojišťoven na náhradu nákladů léčení pracovních úrazů

Zdravotní pojišťovny v nedávné době ve zvýšené míře přistoupily k uplatňování nároků na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči poskytnutou zaměstnancům v důsledku pracovních úrazů, a to prostřednictvím výzev zasílaných zaměstnavatelům, u nichž k pracovnímu úrazu došlo.

Celé znění


20/3/2019

Náhrada mzdy bude poskytována již od prvního dne pracovní neschopnosti

Prezident republiky podepsal návrh novely zákoníku práce, který byl napodruhé po zamítnutí Senátem schválen Poslaneckou sněmovnou. S účinností od 1. 7. 2019 dochází ke zrušení tzv. karenční doby při dočasné pracovní neschopnosti.

Celé znění


13/3/2019

Rejstříkové soudy dohlížejí na volbu členů dozorčí rady zaměstnanci

V poslední době byla zaznamenána praxe rejstříkových soudů, kdy tyto plošně vyzývají akciové společnosti, aby doložily, že nezaměstnávají více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, anebo že tito zaměstnanci odvolili příslušnou část členů dozorčí rady.

Celé znění


4/3/2019

Adaptační zákon dále upraví pravidla GDPR

Senát vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání s pozměňovacími návrhy návrh tzv. adaptační legislativy k nařízení GDPR, která má nahradit stávající zákon o ochraně osobních údajů.

Celé znění


13/2/2019

Oddlužení má být přístupné pro ještě širší okruh dlužníků

Dne 19. 12. 2018 Senát vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání návrh novely insolvenčního zákona, kterou se má primárně řešit situace zadlužených fyzických osob nacházejících se v tzv. dluhové pasti.

Celé znění


7/2/2019

Poslanecká sněmovna projednává soubornou novelu daňových zákonů

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mají měnit některé zákony v oblasti daní a cel.

Celé znění


31/1/2019

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Dne 1. 1. 2019 vstoupila v účinnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přinesla nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

Celé znění


25/1/2019

V zákoně o dluhopisech přibyl institut zajišťovacího agenta

Poslední novela zákona o dluhopisech zakotvila do české právní úpravy mj. institut tzv. zajišťovacího agenta, tj. subjektu, který souhrnně zastupuje věřitele, resp. vlastníky emitovaných dluhopisů při zřízení a výkonu zajištění.

Celé znění


21/1/2019

Přestupky bude opět možné řešit neformálně domluvou

Dne 1. 1. 2019 nabyla účinnosti novela přestupkového zákona a zákona o silničním provozu, jejímž cílem je odstranění nadbytečné administrativní zátěže při řešení bagatelních přestupků, tedy takových méně závažných případů, které se nachází na samé hranici společenské škodlivosti.

Celé znění


16/1/2019

Změny v pracovněprávních vztazích

S účinností od 1. 1. 2019 došlo k navýšení základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, a to z částky 73,20 Kč/hod. na částku 79,80 Kč/hod., resp. z částky 12.200 Kč/měsíc na částku 13.350 Kč/měsíc.

Celé znění


15/11/2018

Právnická firma roku 2018

Počátkem listopadu proběhl 11. ročník ankety Právnická firma roku, kterou pořádá společnost EPRAVO.CZ pod záštitou České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti ČR.

Celé znění


12/11/2018

Ústavní soud ocenil přelomový judikát nejvyššího soudu k souběhu funkcí

Ústavní soud vydal v nedávné době další rozhodnutí k problematice tzv. souběhu funkcí, ve kterém dovodil protiústavní zásah do práva stěžovatele na soudní ochranu ve spojení s porušením práva na svobodné jednání a spravedlivou odměnu za práci.

Celé znění


5/11/2018

GDPR: Nejvyšší správní soud považuje rozhodnutí Policie ČR ve věci výmazu osobních údajů z veřejného registru za správní akt

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci uplatnění práva na přístup k informacím a práva na výmaz podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Celé znění


1/11/2018

Evropský parlament schválil návrh směrnice o autorském právu

V první polovině července Evropský parlament schválil v rámci prvního čtení návrh směrnice o autorském právu, tj. směrnici, která je známá zejména díky kontroverznímu článku 13, ve kterém však došlo k dílčím úpravám oproti značně kritizovanému znění z období začátku prázdnin.

Celé znění


18/10/2018

FúZE a AKVIZICE - ROZHOVOR s PAVLEM ŘÍHOU

Dnes v Ekonomu vyšel rozsáhlý text o fúzích a akvizicích, do kterého přispěli svými komentáři i naši partneři Pavel Říha a Ivan Barabáš.

Celé znění


23/8/2018

Vnitrostátní silniční dopravu čeká od roku 2019 zásadní změna

Novela zákona o silniční dopravě přinese od roku 2019 změnu, která se významně dotkne vnitrostátní silniční nákladní dopravy. Ta se doposud řídí občanským zákoníkem, který ale neobsahuje podrobnou právní úpravu.

Celé znění


2/8/2018

Od června platí kontroverzní novela daňového řádu

Dne 5. 6. 2018 nabyla účinnosti novela daňového řádu, jejímž cílem měla být transpozice evropské směrnice DAC 5. Ta má zajistit, aby správci daně členských států měli v rámci mezinárodní správy daní přístup k vybraným klientským údajům bank, poskytovatelů platebních služeb, advokátů a dalších členů profesních komor, vyplývajícím ze zákona o boji proti praní špinavých peněz.

Celé znění


20/7/2018

Judikát roku 2018 nabízí řešení tzv. souběhu funkcí

Judikátem roku 2018 se letos v červnu na Karlovarských právnických dnech stal rozsudek Nejvyššího soudu, který vyjasnil pravidla souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru.

Celé znění


21/6/2018

Komplexní poradenství Při prodeji společnosti ORT - ART, s.r.o.

Advokátní kancelář FORLEX poskytla komplexní právní poradenství prodávajícím při prodeji společnosti ORT - ART, s.r.o., přední ortopedické privátní kliniky v Moravskoslezském kraji.

Celé znění


15/6/2018

Evidence skutečných majitelů

Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 368/2016 Sb. Tento zákon do českého právního řádu implementuje čtvrtou směrnici AML [Anti Money Laundering] Evropského parlamentu a Rady 2015/849, novelizuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob („Rejstříkový zákon“) a některé další související zákony.

Celé znění


11/6/2018

Seminář GDPR v praxi

Dovolujeme si Vás pozvat na dopolední seminář k praktickým otázkám zavádění opatření dle GDPR. Chtěli bychom se s Vámi podělit o naše zkušenosti z projektů implementace, které jsme v souvislosti s účinností GDPR načerpali. Kromě právního pohledu na semináři zazní také zkušenosti specialistů na IT zabezpečení a bude probírána otázka pojištění kybernetických rizik.

Celé znění


11/6/2018

Pracovní pohotovost počítána do pracovní doby?

Soudní dvůr Evropské Unie („Soud“) rozhodl o tom, že doba pracovní pohotovosti, která velmi významně omezuje zaměstnance v tom, aby se mohl věnovat jiným činnostem, musí být považována za pracovní dobu.

Celé znění


13/3/2018

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ SPOLEČNOSTI LANEX A.S.

Naše kanceláře poskytla komplexní poradenství společnosti LANEX a.s. při akvizici 100% majetkového podílu ve společnosti STRADOM S.A., tradičního výrobce tkanin a polypropylenových přízí v Polsku. Právní poradenství zajišťoval tým FORLEX pod vedením partnera Pavel Říha, který dále reprezentovaly advokátka Lenka Němcová a advokátní koncipientka Tereza Plášková.

Celé znění


3/1/2018

FORLEX'S LEGAL UPDATE

S příchodem nového roku je jako obvykle spojena celá řada legislativních změn. Ty nejzajímavější z nich jsme pro Vás stručně popsali níže v našich nových právních aktualitách. Ať máte i letos všechny podstatné informace vždy na dosah!

Celé znění


31/10/2017

ÚČAST NA START-UP DAY V PAŘÍŽI

Zástupci naší advokátní kanceláře Pavel Říha a Martin Slaběňák se 26. 10. 2017 v Českém centru v Paříži zúčastnili esko-francouzského START-UP DAY pořádaného Moravskoslezským krajem a Moravskoslezským inovačním centrem spolu s Velvyslanectvím České republiky ve Francii. Rádi jsme se podělili o zkušenosti z podnikatelského prostředí v Moravskoslezském kraji a navázali nové kontakty s českými a francouzskými start-up(y)...

Celé znění


24/10/2017

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Začátek listopadu se blíží a s ním i účinnost novelizace pracovnělékařských služeb. Přečtěte si článek, který pro web Právní prostor na toto téma napsali naši právníci, Eva Ostruszka Klusová a Dominik Šolc. Jeho první část najdete zde...

Celé znění


20/10/2017

OTISKY PRSTŮ NA PRACOVIŠTI JEN VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH?

Přinášíme Vám další právní aktuality z pera FORLEX, v nichž se věnujeme například využívání otisků prstů na pracovišti či změnám v oblasti pracovnělékařských služeb.

Celé znění