###

AKTUALITA

Lze uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o převodu obchodního podílu přes Whatsapp?


3/6/2024

Lze uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o převodu obchodního podílu přes Whatsapp?

Vrchní soud v Olomouci se ve svém rozsudku sp. zn. 8 Cmo 251/2023 ze dne 21. 2. 2024 zabýval případem, kdy se žalobce domáhal určení obsahu smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené přes komunikační platformu Whatsapp.

Dle žalobcova tvrzení mělo mezi ním a žalovaným dojít k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, když žalovaný odpověděl „Ano“, čímž měl akceptovat předešlý návrh na uzavření smlouvy. Soudy žalobu zamítly, neboť žalobce neprokázal, že měl být nabyvatelem podílu, nebyl dostatečně ujednán obsah smlouvy, nebyla dohodnuta cena či bezúplatnost převodu a žalobci se nepodařilo prokázat, že žalovaný ihned přijal nabídku na budoucí uzavření převodní smlouvy.

Soudy se zabývaly také otázkou, zda má být v případě smlouvy o smlouvě budoucí o převodu podílu dodržena kvalifikovaná forma vyžadovaná u smlouvy o převodu obchodního podílu podle § 209 Zákona o obchodních korporacích. Soudy ve své argumentaci vycházely z toho, že smlouva o smlouvě budoucí podle § 1785 a násl. Občanského zákoníku nevyžaduje kvalifikovanou formu, a to ani v případě, že realizační smlouva kvalifikovanou formu vyžaduje. Zároveň soud prvního stupně uvedl, že v rámci komunikace přes Whatsapp je písemná forma zachována v souladu s § 562 odst. 1 OZ, neboť umožňuje zachycení obsahu jednání a určení jednající osoby.

Pokud by tedy nabídka přes Whatsapp byla učiněna dostatečně určitě a následně byla protistranou přijata, mohla by být smlouva o smlouvě budoucí o převodu obchodního podílu uzavřena i přes komunikační platformu, jako je právě Whatsapp.

Výše zmíněné závěry však nelze brát jako najisto postavené, neboť ve věci bylo podáno dovolání a je možné, pokud nebude dovolání odmítnuto, že Nejvyšší soud k těmto závěrům ve své judikatuře zaujme odlišné stanovisko.

O případném dalším vývoji bychom Vás samozřejmě informovali!