###

AKTUALITA

coronavirus update - testování


1/4/2021

Vážení klienti,

jak jste jistě zaznamenali, mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (plné znění dostupné zde), byla rozšířena povinnost nevpustit na pracoviště zaměstnance bez negativního testu pro zaměstnavatele zaměstnávající 1 a více osob a OSVČ.

Věříme, že testování pro Vás už není novinkou, ale pokud ano, níže Vám přinášíme praktické shrnutí:

1 A VÍCE ZAMĚSTNANCŮ

Nejpozději:

- od 28. 3. 2021 zajišťovat testy;

- od 30. 3. 2021 začít vyzývat k testování a zaměstnanci jsou povinni se testování podrobit;

- 6. 4. 2021 nevpustit netestovaného zaměstnance na pracoviště.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ

- povinnost vést evidenci provedených testů u zaměstnanců;

- při konfirmačním RT-PCR testu, kterému se zaměstnanec podrobí poté, co byl zaměstnavatelem při samotestování provedený test „s pozitivním výsledkem“ se bude rovněž zaznamenávat IČO zaměstnavatele.

- pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele (to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku – home office).

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit

Výjimka:

- absolvování testu jinak, než při „testování zaměstnavatelem“;

- osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;

- osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů), a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

výše uvedené se prokazuje potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

POZITIVNÍ ZAMĚSTNANEC

- zaměstnanci, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem a jehož výsledek byl pozitivní, povinnost:

  • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele;
  • opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště;
  • uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (pokud tak zaměstnavatel stanoví) / jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství – příp., praktické lékařství pro děti a dorost;
  • těmto osobám bude vystavena žádanka na konfirmační RT-PCR test a tomuto je zaměstnanec povinen se podrobit bez prodlení.

V případě nedodržení výše uvedeného postupu, se zaměstnanec vystavuje teoretické možnosti udělení pokuty dle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon), a to do výše až 50.000 Kč. Pro zaměstnavatele při nedodržení výše uvedených povinností pak teoreticky hrozí pokuta ž do výše 500.000 Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.