###

AKTUALITA

Zásadní rozhodnutí Nejvyššího soudu k vyplácení zisku v kapitálových společnostech


9/9/2019

Nejvyšší soud v nedávné době vydal rozhodnutí, ve kterém byly výslovně překonány dosavadní judikatorní závěry o nemožnosti valné hromady rozhodnout o rozdělení zisku ve druhé polovině roku na podkladě řádné účetní závěrky za předchozí účetní období. Dle zmiňovaného rozhodnutí je najisto postaveno, že po rekodifikaci soukromého práva od 1. 1. 2014 je valná hromada oprávněna na základě řádné účetní závěrky zpracované za předchozí účetní období rozhodnout o rozdělení zisku kdykoliv až do konce celého následujícího účetní období, a to za předpokladu, že společnost bude splňovat tzv. insolvenční test dle zákona o obchodních korporacích a výplatou zisku si nepřivodí úpadek.

Zároveň Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí prolomil ustálené pravidlo, že valná hromada nemůže rozhodnout o vyplacení tantiém (podílů členů představenstva a dozorčí rady na zisku), aniž by současně schválila vyplacení dividend (podíl na zisku určený k výplatě akcionářům). S účinností od 1. 1. 2014 je valná hromada oprávněna rozhodnout o rozdělení zisku tak, že jeho část rozdělí v podobě tantiém mezi členy volených orgánů (připouští-li to stanovy), aniž by se něco vyplatilo akcionářům a zbytek zisku se ponechá nerozdělený. Takto však může valná hromada postupovat a nevyplatit zisk akcionářům pouze z důležitých důvodů, při současném respektování zákazu zneužití většiny hlasů.