###

AKTUALITA

PRÁVNÍ AKTUALITY –  UKRAJINA - další nařízení


11/3/2022

Vážení klienti,

k 9. 3. 2022 byly v úředním věstníku Evropské unie publikovány nová nařízení upravující další protiruské a nově i protiběloruské sankce v souvislosti s aktuálně probíhající krizí na Ukrajině, do které je ve značné míře zapojeno také Bělorusko.

Nově uvalené sankce proti Bělorusku upravuje nařízení Rady (EU) 2022/398 ze dne 9. 3. 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, které je dostupné zde.

Nově uvalené sankce proti Bělorusku mají následující podobu:

 • Ode dne 20. 3. 2022 se zakazuje poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích (SWIFT), které se používají k výměně finančních údajů, právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze XV nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou usazeny v Bělorusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XV. (Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus);
 • Zakazují se transakce související se správou rezerv, jakož i aktiv centrální banky Běloruska, včetně transakcí s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn centrální banky Běloruska;
 • Ode dne 12. 4. 2022 se zakazuje se kotovat a poskytovat služby v obchodních systémech registrovaných nebo uznaných v Unii pro převoditelné cenné papíry jakékoli právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jsou usazeny v Bělorusku a jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví;
 • Zakazuje se poskytovat veřejné financování nebo finanční pomoc pro obchod s Běloruskem nebo investice v Bělorusku;
 • Zakazuje se přijímat vklady od běloruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Bělorusku nebo od právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Bělorusku, pokud celková hodnota vkladů fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR;
 • Zakazuje se prodávat převoditelné cenné papíry denominované v eurech vydané po dni 12. 4. 2022 nebo podílové jednotky subjektů kolektivního investování poskytující expozici vůči těmto cenným papírům jakémukoli běloruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Bělorusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Bělorusku;
 • Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet eurobankovky do Běloruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Bělorusku, včetně vlády a běloruské centrální banky, nebo pro použití v Bělorusku s tím, že tento zákaz se nevztahuje na prodej, dodávky, převod nebo vývoz eurobankovek, pokud je takový prodej, dodávky, převod nebo vývoz nezbytný pro:

a)  osobní potřebu fyzických osob cestujících do Běloruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, nebo

b)  oficiální účely diplomatických nebo konzulárních misí či mezinárodních organizací v Běloruska požívajících výsad podle mezinárodního práva.

Dále byly nařízením Rady (EU) 2022/394 ze dne 9. 3. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dostupné zde, rozšířeny již účinné protiruské sankce, zejména:

 • Pojem „převoditelné cenné papíry“ byl rozšířen o cenné papíry ve formě kryptoaktiv obchodovatelných na kapitálovém trhu;
 • Zákaz ve vztahu k dodávání zboží a technologií byl rozšířen o zboží a technologie pro námořní plavbu, a to, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku, pro použití v Rusku nebo pro umístění na palubu plavidla plujícího pod ruskou vlajkou, přičemž se jedná zejména o navigační a radiokomunikační zařízení.

Rovněž byl prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/396 ze dne 9. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, dostupným zde, rozšířen sankční seznam o dalších 160 osob, na které se vztahuje zejména:

 • zmrazení majetku,
 • zákaz vstupu území EU,
 • zákaz poskytování finančních prostředků těmto osobám ze strany občanů EU.

Jedná se zejména o podnikatele působící v metalurgickém, zemědělském, farmaceutickém, telekomunikačním a digitálním odvětví a jejich rodinné příslušníky a 146 členů ruské Rady federace, kteří ratifikovali vládní rozhodnutí „Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou“ a „Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou“.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.