###

AKTUALITA

Zavedení e-neschopenky


30/9/2019

Ošetřující lékaři budou s novelou zákona o nemocenském pojištění účinnou ode dne 1. 1. 2020 plnit informační povinnosti v souvislosti s dočasnou pracovní neschopností zaměstnanců, tj. zejména hlášení o jejím vzniku, ukončení a o změně či porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, elektronicky. Pouze pokud pro to budou existovat prokazatelně objektivní technické důvody, jako např. výpadek el. energie nebo informačního systému orgánu nemocenského pojištění, pro který není možné tiskopis přijmout, bude možné informační povinnosti činit v písemné podobě na předepsaném tiskopise.

Lékaři budou mít na výběr, zda budou tzv. eNeschopenky vydávat prostřednictvím svého lékařského softwaru nebo v bezplatné webové aplikaci na ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Zavedením eNeschopenek dojde ke zjednodušení předávání informací mezi Českou správou sociálního zabezpečení, resp. okresními správami sociálního zabezpečení, lékaři, zaměstnanci uznanými dočasně práce neschopnými a jejich zaměstnavateli. Ačkoliv se dočasná pracovní neschopnost řadí mezi tzv. důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, o nichž je zaměstnanec povinen uvědomit svého zaměstnavatele bez zbytečného průtahu, budou mít zaměstnavatelé nově možnost elektronicky službou ePortálu České správy sociálního zabezpečení požádat o zasílání notifikací o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Zaměstnavatel bude mít k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ služby, které mu poskytnou detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti každého zaměstnance i souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců. Zaměstnavatel musí nově povinně elektronicky po 14 dnech trvání neschopenky (a při ukončení) zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku, ve které bude uvádět informaci, kam je vyplácena zaměstnanci mzda nebo plat (kam má být zaměstnanci vyplacena dávka).