###

AKTUALITA

„Pracovní“ smlouva člena představenstva obchodní společnosti


9/12/2019

Velký senát Nejvyššího soudu se ve svém nedávném rozsudku vyjádřil k situaci, kdy člen představenstva uzavřel s obchodní společností, v níž působil, pracovní smlouvu, na základě které byl ve společnosti zaměstnán jako technický ředitel. Pracovní místo technického ředitele bylo v přímé řídící působnosti ředitele společnosti a jeho náplň práce spočívala mimo jiné v řízení technického útvaru a podílení se na komplexním řízení společnosti.

Obchodním vedením společnosti je organizování a řízení běžné podnikatelské činnosti společnosti, zejména rozhodování o provozu podniku (závodu) společnosti a s tím souvisejících vnitřních záležitostech společnosti. Není přitom rozhodné, zda obchodní vedení vykonává samo představenstvo společnosti, samostatně představenstvem pověřený člen představenstva nebo třetí osoba. Ze zákazu udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení plyne, že člen představenstva, který je v obchodní společnosti současně zaměstnán na základě pracovní smlouvy jako technický ředitel, nemůže při rozhodování o obchodním vedení společnosti podléhat a dodržovat pokyny vedoucího zaměstnance (ředitele společnosti), který není členem představenstva a je sám představenstvu podřízen.

Pokud prakticky veškeré činnosti, jež spadají do náplně práce technického ředitele, lze zahrnout pod obchodní vedení společnosti, je „technický ředitel“ povinen tyto činnosti vykonávat z titulu funkce člena představenstva a nikoli na základě pracovní smlouvy. Pracovní smlouva uzavřená mezi společností a členem představenstva nicméně není bez dalšího neplatná, je však nutné na ni pohlížet jako na smlouvu o výkonu funkce, případně jako na dodatek ke smlouvě o výkonu funkce (za předpokladu, že mezi společností a členem představenstva byla uzavřena vedle pracovní smlouvy i smlouva o výkonu funkce). S tím souvisí i otázka odměny. Pokud valná hromada (dozorčí rada) společnosti neschválí ujednání o „mzdě“ v pracovní smlouvě uzavřené mezi společností a členem představenstva, nárok na tuto „mzdu“ členu představenstva nevznikne, nicméně má nárok na odměnu obvyklou.