###

AKTUALITA

KORONAVIRUS UPDATE - CO AKTUÁLNĚ PLATÍ?


12/5/2020

Vážení klienti,

víme, že je občas těžké se ve změti novinek v souvislosti s koronavirem zorientovat, přinášíme Vám tedy další koronavirus update, ve kterém jsme se tentokrát zaměřili na věci aktuální i chystané, které by Vám dle našeho názoru neměly určitě uniknout.

CO AKTUÁLNĚ PLATÍ?

Prodloužení nouzového stavu

Nouzový stav byl usnesením vlády č. 485 prodloužen do 17. května 2020.

Rozvolňování režimu od 11. května 2020

Od pondělí je možné otevřít:

- všechny provozovny v nákupních centrech nad 5.000 m2 (s výjimkou stravovacích služeb);

- provozovny nad 2.500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz);

- provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko / formou zahrádek;

- muzea, galerie a další obdobná zařízení;

- holičství, kadeřnictví, manikury, pedikúry, masáže, kosmetické služby;

- divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení;

- hromadné akce (venkovní a vnitřní) do 100 osob.

Prodloužení programu Antivirus

Vláda schválila prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus až do 31. května 2020. Toto prodloužení se vztahuje i na dohody, které již byly v rámci programu uzavřeny a není potřeba z tohoto důvodu uzavírat dodatek k dohodě.

Zároveň byla vydána již 4. verze manuálu pro zaměstnavatele k tomuto programu.

Pendleři

V současné době se úprava týkající pendlerů mění doslova ze dne na den, doporučujeme proto sledovat stránky Ministerstva vnitra, které poskytují nejaktuálnější informace.

Od 11. května (00:00 hod.) pak pro pendlery - tj. přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují hranici sousedních států, platí následující:

  • není potřeba nastupovat povinnou karanténu a hlásit se Krajské hygienické stanici, pokud při prvním vstupu na území ČR předloží potvrzení o absolvování PCR testu (výtěrový test) a potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání;
  • test lze také absolvovat do 72 hodin na území ČR, pokud se nahlásí Krajské hygienické stanici;

x tento režim je ještě volnější pro nerezidentní osoby (občan EU, občan ČR s bydlištěm mimo území ČR) – ti mohou předložit test i po uplynutí 72 hodin na území ČR bez nutnosti hlásit se Krajské hygienické stanici až při dalším překročení hranice

př.: přeshraniční pracovník (z Polska/Rakouska/Slovenska/Německa) přijede 11. května – pokud předloží potvrzení o absolvování testu rovnou – „aktivuje“ se mu ježdění na 30 dnů x pokud jezdí do práce každý den – test musí předložit nejpozději 14. května (tj. do 72 hodin) x pokud jezdí v turnusech ponděli-pátek (víkend doma) – překračuje hranici až 18. května – může tedy test předložit až 18. května (při dalším překročení hranice)(neuplatní se podmínka 72 hodin).

  • při následném překročení hranice do ČR po 30 dnech je potřeba vždy předložit nové potvrzení o PCR testu;
  • v případě, že pendler nepředloží potvrzení o PRC testu, musí se podrobit povinné 14 denní karanténě z rohodnutí Krajské hygienické stanice;
  • pro pendlery platí omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od každého vstupu;
  • potvrzení o testu musí být při předložení vždy max. 4 dny staré (test je činěn na vlastní náklady);

Bez ohledu na českou právní úpravu je ale stále potřeba sledovat i aktuální úpravy sousedních státu, které se mohou lišit a fakticky znemožnit/ztížit přístup na naše území.

Cizinci

Nově je také s platností od 11. května (00:00 hod.) za splnění určitých předpokladů umožněn vstup sezónním zaměstnancům (občanům třetí země*)

*Na území ČR mohou vstoupit pouze ti občané třetích zemí, kterým lze vydat vízum na základě žádosti na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 umožňují provádění úkonů v rámci řízení.

Dále mohou nově kromě řidičů nákladních vozidel opouštět a navracet se do ČR také řidiči autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí a vlakové čety – lze tedy předpokládat, že bude umožněno těmito dopravními prostředky cestovat mimo území ČR.

Nicméně s ohledem na restrikce okolních států (a států tranzitních) zatím vycestování do zahraničí / příjezd osob ze zahraničí zůstávají spíše teoretickou možností.

Ošetřovné nově ve výši 80 %

S účinnosti od 1. dubna 2020 (tedy se zpětnou účinností) došlo k navýšení ošetřovného z původních 60 % denního vyměřovacího základu na 80 % denního vyměřovacího základu. Tuto dávku zákon rovněž nově umožňuje čerpat i tzv. „dohodářům,“ pokud jsou účastni nemocenského pojištění. Dohoda (DPP nebo DPČ) s takovým zaměstnancem však musela být uzavřena před 11. března 2020.

PŘIPRAVUJE SE A BEDLIVĚ PRO VÁS SLEDUJEME

Níže Vám rovněž přinášíme přehled novinek, které prozatím nebyly přijaty v jejich finální podobě, ale stojí za to o nich vědět. Po jejich přijetí pro Vás samozřejmě připravíme finální obsáhlé shrnutí.

Příspěvek pro společníky s.r.o.

Senát projedná novelu zákona o kompentačním bonusu, která nově stanoví možnost žádat o příspěvek pro společníky společností s ručením omezeným, pokud společnost nemohla zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou výdělečnou činnost v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření a za splnění dalších specifických podmínek.

Pojistné na soc.zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Poslanecká sněmovna projedná vládní návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky, a to v souvislosti s koronavirem. Dle návrhu by zaměstnavatelé mohli odložit platby pojištění za květen, červen a červenec a platili by pouze pojistné placené za zaměstnance z hrubých mezd. Takto odložené platby by musely být uhrazeny do 20. října 2020. Takovou úhradu by došlo ke snížení penále o 80 %.

CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT

Nájmy – a co s nimi?

P O D N I K A T E L É

Už platí, že v případě, že nájmem bytu či domu dochází k uspokojování bytové potřeby nájemce nebo se jedná o nájem prostor sloužících k podnikání, není za specifických podmínek možné, a to až do 31. prosince 2020, ukončit pronajímatelem nájem z důvodu prodlením s placením nájemného v období od 12. března 2020 do 31. července 2020. Toto dlužné nájemné musí být ovšem uhrazeno do 31. prosince 2020. Prodloužení splatnosti nájemného ovšem není ani v jednom z případů automatické, ale důvody pro toto prodlení musí nájemce doložit. V případě, že nedojde k uhrazení dlužného nájemného do 31. prosince 2020, lze dát v případě nájmu bytu výpověď bez výpovědní doby a v případě podnikatelského nájmu pak s 5 denní výpovědní dobou. Zároveň nezanikají další práva pronajímatele v souvislosti s dlužným nájemným.

Nově je zde také záměr připravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu – „COVID NÁJEMNÉ“ – prozatím nejsou jasné konkrétní podmínky, které mají být teprve schváleny vládou, nicméně se hovoří až o možnosti 50 % úhrady státem za předpokladu, že si podnikatel vyjedná s pronajímatelem na rozhodnou dobu snížení nájemného o 30 %.