###

AKTUALITA

KORONAVIRUS UPDATE - konec nouzového stavu


22/5/2020

Vážení klienti,

přinášíme Vám další koronavirus update, ve kterém jsme pro Vás připravili přehled aktuálních změn a novinek.

Konec nouzového stavu

Dne 17. května 2020 skončil nouzový stav. Nicméně i přesto trvají některá opatření, jako například nošení roušek, které ovšem nově není potřeba nosit v kanceláři v případě, pracuje-li zaměstnanec nejméně ve vzdálenosti 2 metry od jiné osoby. Další výjimka se pak uplatní pro zaměstnance, jejichž práce spadá do III. nebo IV. rizikové kategorie a rizikovým faktorem v jejich případě je „zátěž teplem.“

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Hlasováním Senátu dne 20. 5. 2020 byl schválen návrh zákona, o kterém jsme Vás už dříve informovali a který fakticky umožňuje odložení plateb pro zaměstnavatele na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce květen, červen a červenec roku 2020 (nebo pojistné uhradit v nižší částce).

Nicméně zaměstnavatel musí stále odvést za tyto měsíce pojistné, které jsou povinni platit zaměstnanci.

Za předpokladu, že dojde k úhradě takto vzniklého dluhu nejpozději do 20. října 2020, snižuje se penále z tohoto dluhu o 80 %.

Možnost odkladu pojistného do října 2020 ovšem může narážet na podmínky čerpání příspěvku z programu Antivirus, který požaduje pro vyplacení příspěvku i nadále hradit povinné odvody. Manuál pro zaměstnavatele k programu Antivirus ani dohody uzavírané v jeho rámci zatím tuto potenciální kolizi nereflektují. Nicméně s ohledem na vývoj situace (a neoficiální předběžné konzultace s MPSV) se dá očekávat, že využití odkladu placení pojistného spolu s čerpáním příspěvku z programu Antivirus může být vzájemně nekompatibilní a zaměstnavatel si bude muset zvolit, která z nabízených variant je pro něj výhodnější. Pokud tedy čerpáte nebo plánujete čerpat příspěvek z programu Antivirus, doporučili bychom k možnosti odložení plateb se sníženým penále přistupovat zatím spíše obezřetně.

Výkon ekonomické činnosti – překračování hranic

Nově lze také překračovat hranice za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to ve dvou režimech:

Nejedná se o pravidelné překračování hranic ve smyslu přeshraničního pracovníka (pendlera). Tuto možnost lze využít při nepravidelném překračování hranic, jako jsou například služební cesty nebo obchodní jednání.

- s návratem do 72 hodin

 • pro tuto osobu je povinné pouze omezení volného pohybu po dobu 14 dnů po návratu do České republiky (nemusí překládat negativní test!)

- s návratem nad 72 hodin

 • při vstupu na území České republiky je potřeba předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu, který je možno absolvovat i na území ČR a
 • následně platí povinné pouze omezení volného pohybu po dobu 14 dnů po návratu do České republiky, nebo
 • v opačném případě podléhá povinným karanténním opatřením.

Obě tyto skupiny musí při přechodu stále předkládat doklad prokazující příslušnou ekonomickou činnost.

Ošetřovné nově až do prázdnin

Spolu s odkladem pojistného Senát schválil i prodloužení ošetřovného až do 30. června 2020. Podmínka péče o dítě je nově naplněna i v případě, že se rodič rozhodne neumístit dítě do zařízení, které o něj běžně pečuje z důvodu obavy o jeho zdraví nebo zdraví osob žijících s dítětem ve společné domácnosti. Stejně tak důvodem pro neumístění bude např. kapacitní nebo časové omezení zařízení. I nadále má být dávka poskytována ve výši 80 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance.

Prodloužení platnosti čestného prohlášení / lékařských posudků

Na základě usnesení Vlády č. 214 a 280 bylo možno po dobu trvání nouzového stavu nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání nahradit čestným prohlášením.

Platnost těchto čestných prohlášení se prodlužuje u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení nouzového stavu:

 • maximálně o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pro práce zařazené do kategorie první a druhé
 • maximálně o 30 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pro práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté

Dále se prodlužuje také platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydaných na základě vstupních lékařských prohlídek / periodických posudků / mimořádných prohlídek, a to:

 • o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, v případě pokud posudkový závěr zněl „zdravotně způsobilý“
 • o 30 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu v případě, pokud posudkový závěr zněl „způsobilý s podmínkou“

Finální rozvolnění od 25. 5. 2020

Zároveň od pondělí dojde k finální vlně rozvolňování a za určitých podmínek bude možno otevřít následující:

 • restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) – vztahuje se i na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5.000 m2;
 • hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;
 • taxislužby (dosud nepovolené);
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže;
 • sauny a wellnes centra;
 • přírodní a uměla koupaliště (krytá i nekrytá);
 • a další…

Rovněž bude možno pořádat hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob ve stejný čas.