###

AKTUALITA

LEX COVID A JEHO VÝZNAM PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A OBCHODNÍ KORPORACE


20/4/2020

Senát Parlamentu ČR schválil vládní návrh zákona tzv. Lex COVID, který má zmírnit dopady epidemie koronaviru mimo jiné v oblasti fungování právnických osob a korporací. V důsledku omezení volného pohybu a zákazu shromažďování došlo prakticky ke znemožnění pořádání zasedání orgánů právnických osob. Některé záležitosti však právnické osoby nemohou odložit na později, a právě z toho důvodu vláda navrhla řadu opatření, které chod orgánu, byť omezený, umožňují.

Nově bude po dobu účinnosti mimořádných vládních opatření umožněno rozhodování orgánů právnické osoby s využitím technických prostředků nebo korespondenčně (tzv. rozhodování per rollam) i v případech, kdy taková možnost rozhodování není upravena v zakladatelském právním jednání.

Lex COVID dále stanoví zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob, když dochází k prodloužení funkčního období člena voleného orgánu právnické osoby pro případ, že uplyne jeho funkční období v průběhu trvání mimořádných opatření vlády v důsledku COVID-19, a to do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádných opatření. To platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádných opatření. Nesouhlasí-li však člen voleného orgánu s takovým prodloužením funkčního období, doručí svůj nesouhlas před uplynutím funkčního období právnické osobě a funkční období se neprodlouží.

V případě, kdy neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy, tedy tzv. kooptovat do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak.

Návrh zákona dále počítá s prodloužením lhůty pro svolání valné hromady kapitálové společnosti a členské schůze družstva z důvodu projednání řádné účetní závěrky. Lhůta pro projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva neuplyne dříve než 3 měsíce po skončení mimořádných opatření, nejpozději však 31. prosince 2020.