###

AKTUALITA

KORONAVIRUS UPDATE – LEX COVID


27/4/2020

Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru (Lex COVID) na:

• osoby účastnící se soudního řízení

• poškozené a oběti trestných činů

• právnické osoby

• exekuce a výkon rozhodnutí

• dále pak změnu insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

• a smluvní úroky z prodlení

INSOLVENČNÍ PRÁVO

• Právnické osoby a fyzické osoby podnikající nebudou mít povinnost od nabytí účinnosti Lex COVID do 6 měsíců od ukončení / zrušení mimořádného opatření (nejpozději do 31. 12. 2020) povinnost podávat na sebe insolvenční návrh, který by jinak byli povinni podat poté, co se dozvěděli nebo měli a mohli dozvědět o svém úpadku – to ovšem neplatí, pokud úpadek nastal už před přijetím mimořádného opatření nebo nebyl způsoben převážně v souvislosti s mimořádným opatřením

Nebude se přihlížet k insolvenčním návrhům podaným věřiteli v době od nabytí účinnosti zákona do 31. 8. 2020

• Dlužníci budou mít možnost navrhnout mimořádné moratorium (zákon rozšiřuje oblast působnosti moratoria založeného na prodlení kvůli mimořádným opatřením při epidemii) či osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení

Mimořádné moratorium

• možno navrhnout i před zahájením insolvenčního řízení; po zahájení insolvenčního řízení na návrh jiné osoby do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku soudem

• nejdéle na 3 měsíce (možno prodloužit až o 3 měsíce, pokud s tím souhlasí většina věřitelů)

• v době jeho trvání nelze vydat rozhodnutí o úpadku

• závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku vzniklé po vyhlášení moratoria po dobu jeho trvání je dlužník oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými závazky

• smlouva na dodávky energií, surovin, zboží a služeb trvající alespoň 3 měsíce ke dni vyhlášení moratoria obecně nemůže protistrana jednostranně ukončit pro prodlení dlužníka s placením úhrady za dodávky a není oprávněna odepřít plnění

EXEKUČNÍ PRÁVO A VÝKON ROZHODNUTÍ

• Do 30. 6. 2020 nebude prováděn výkon rozhodnutí / exekuce prodejem movitých věcí, ledaže povinný písemně oznámí, že má být ve výkonu rozhodnutí / exekuce prodejem movitých věcí pokračováno, nebo se jedná o vymáhání pohledávky výživného, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem

• Do 30. 6. 2020 nebude prováděn výkon rozhodnutí / exekuce prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu

• Blokace obstavených bankovních účtů se v době od nabytí účinnosti zákona do 31. 12. 2020 neuplatní na částku do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce

SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

• Prokáže-li dlužník, že mu omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, lze po dlužníkovi po dobu trvání opatření požadovat úhradu úroků z prodlení pouze do jejich zákonné výše. Tyto účinky zaniknou nejpozději 30. 6. 2020. K odchylným ujednáním se nebude přihlížet.

Toto omezení se použije pouze na prodlení, které nastalo od 12. 3. 2020. Omezení se rovněž neuplatní na závazky ze smluv uzavřených po nabytí účinnosti zákona Lex COVID.

OSOBY ÚČASTNÍCÍ SE SOUDNÍHO ŘÍZENÍ, POŠKOZENÍ A OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Dle zákona bude umožněno požádat o prominutí zmeškání lhůty (resp. navrácení lhůty), a to:

• v občanském soudním řízení

• ve správním soudnictví

Upozorňujeme, že možnost požádat o prominutí lhůt se nevztahuje na řízení podle správního řádu – tedy např. stavební řízení, řízení před ERÚ nebo řízení o přestupcích.

• v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení

• v insolvenčním řízení

• v řízení před Ústavním soudem

• v trestním řízení, v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení

• v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech trestných činů,

Podmínkou je, že lhůta byla zmeškána z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii, které znemožnilo nebo podstatně ztěžovalo úkon učinit.

Je nutné upozornit, že:

- se nejedná o plošné prodloužení nebo prominutí lhůt;

- bude nutné vždy u konkrétní lhůty, u které dojde ke zmeškání, požádat o prominutí;

- a prokázat

a) omluvitelný důvod

a současně jeho

b) příčinu v mimořádném opatření, tj. sama existence mimořádného opatření tímto omluvitelným důvodem není.

Máme však za to, že lze s ohledem na velmi široké a vágní vymezení vztahu důvodu a jeho příčiny, očekávat, že soudy budou plošně vyhovovat žádostem o prominutí (navrácení) lhůty, a to zejména i proto, že takovéto rozhodnutí nebude potřeba ze strany soudu odůvodňovat a proti kladnému vyhovění žádosti nebude odvolání přípustné.