###

AKTUALITA

Coronavirus Update


17/7/2020

Vážení klienti,

neprodleně Vás informujeme, že před pár hodinami bylo s okamžitou účinností vydáno Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, a to s účinností na území celého Moravskoslezského kraje, Níže Vám přinášíme souhrn povinností, na které je potřeba si dávat pozor.

Pro výčet všech povinností a úplné znění mimořádného opatření odkazujeme na web KHS Moravskoslezského kraje.

Pendleři

Ačkoliv zaměstnavatelé opakovaně KHS MSK (mj. i našim prostřednictvím) upozorňovali na vnitřní rozpornost, nejasnost a celkovou nekoncepčnost předchozích mimořádných opatření, nedoznalo nové mimořádné opatření v této oblasti změn a navíc se nově uplatní na oblast celého kraje.

Stále není jasné, kdo nese náklady na testování. Považujeme tedy informace sdělené ze strany SÚIP a KHS MSK prezentované v našem posledním coronavirus update za aktuální a tedy by mělo být obhajitelné, ať už se zaměstnavatelé rozhodnou stran nákladů jakkoliv.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že nově vydané mimořádné opatření je účinné dnešním dnem, tj. striktním výkladem by mělo dojít k předložení negativního testu (ne staršího než 4 dny) už u další směny, která nastoupí na pracoviště. Při předchozí změně opatření KHS MSK nakonec zastávala výklad, že po první období stačí starší test (dle předchozí úpravy), tento výklad teď nebyl prozatím učiněn. Situaci bedlivě sledujeme a v případě, že by k této nejasnosti bylo ze strany KHS MSK cokoliv vydáno, budeme Vás samozřejmě neprodleně informovat.

Další opatření

• zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) – ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech – s některými výjimkami, jako např:

- práce, které jsou zařazeny do kategorie jiné než první z hlediska faktoru zátěže teplem;

- zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby;

- zaměstnanci v kancelářích, pokud jsou od sebe v minimální vzdálenosti 2 metry;

- schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

zákaz přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 23:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny;

• omezení konání hromadných akcí – 100 osob v jednom sektoru (max. počet sektorů je 5);

• zaměstnavatelé jsou, je-li to možné povinni zajistit ve výrobním podniku, kde dochází ke vzájemnému setkávání zaměstnanců při střídání směn, aby se předchozí nebo následné směny nepotkávaly (na provozech a pracovištích daného výrobního podniku);

• zamezení, je-li to možné, styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2m v rámci jedné směny.