###

AKTUALITA

Evropský parlament schválil kontroverzní směrnice o autorském právu


21/6/2019

Po dlouhých bojích byl koncem března na půdě Evropského parlamentu projednán a schválen návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Mezi nejkritizovanější patří články 11 (v přijatém znění čl. 15, tzv. daň z odkazu) a 13 (v přijatém znění čl. 17, tzv. upload filtry). Tyto články se dotknou v zásadě všech poskytovatelů služeb informační společnosti, od největších hráčů jako Google či Facebook, až po malé lokální poskytovatele například datových uložišť či provozovatele diskuzních fór. Nejkritizovanějším je článek 13, který ukládá členským státům zajistit, aby poskytovatelé služeb informační společnosti vynaložili veškeré úsilí k zajištění nedostupnosti děl, nahraných na platformy provozovatelů neoprávněně. Takto vyjádřená povinnost je kritizována zejména s ohledem na její obecnost, kdy je možné ji vyložit jako povinnost zavést tzv. upload filtry.

Neméně kritizované je ale také omezení tzv. dataminingu, tj. technologie pro analýzu velkého množství digitálně uchovávaných informací. Datamining má být nově umožněn zásadně pouze pro účely vědeckého výzkumu, což může mít fatální dopad na konkurenceschopnost některých evropských start-upů, jelikož start-upy ze zemí mimo EU takovému omezení podléhat nebudou.

Směrnice zatím není závazná pro jednotlivé poskytovatele, nýbrž pro členské státy, které nyní budou mít dva roky na implementaci směrnice do svého národního právního řádu.