###

AKTUALITA

#HRNOTES 15


12/4/2024

Odmítnutí nošení roušky zaměstnancem

Nejvyšší soud se v nedávném rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1577/2022-180 zabýval případem zaměstnankyně trpící astmatem, která v době pandemie odmítla v rozporu s pokynem zaměstnavatele na pracovišti nosit roušku, na základě čehož byla zaměstnavatelem nucena čerpat pracovní volno bez náhrady mzdy. Zaměstnankyně se u soudu domáhala omluvy za diskriminační jednání a náhrady mzdy za období neplaceného volna.

Nejvyšší soud se vyjádřil, že v případě, kdy zaměstnavatel pokynem změní pracovní podmínky a zaměstnanec nadále není schopen vykonávat práci z důvodu ohrožení svého zdraví způsobené novým pokynem, má zaměstnavatel po seznámení se s důvodem ohrožení přistoupit k přijetí přiměřeného opatření dle § 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona, a to přesto, že pokyn je sám o sobě plně v souladu s právem. Jestliže zaměstnavatel k takovému opatření nepřistoupí a neumožní zaměstnanci výkon práce, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele s právem zaměstnance na náhradu mzdy.

Uvedené pravidlo by neplatilo, pokud by takové opatření představovalo pro zaměstnavatele nepřiměřené zatížení. Reálné riziko tohoto zatížení by však už musel prokazovat zaměstnavatel.