###

AKTUALITA

Judikát roku 2018 nabízí řešení tzv. souběhu funkcí


20/7/2018

Judikátem roku 2018 se letos v červnu na Karlovarských právnických dnech stal rozsudek Nejvyššího soudu, který vyjasnil pravidla souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru. Pracovní smlouvy uzavřené se členy statutárního orgánu nelze podle něj považovat bez dalšího za neplatné jako celek, jak to dovozovala dosavadní judikatura, která způsobovala při posuzování postavení statutárů s uzavřenou pracovní smlouvou značné komplikace. Na pracovní smlouvy bude podle tohoto přelomového rozhodnutí potřeba nahlížet jako na smlouvy o výkonu funkce svého druhu případně jako na dodatky ke smlouvám o výkonu funkce. Ani při uzavření pracovní smlouvy tak mezi společností a členem jejího statutárního orgánu nedochází ke vzniku pracovního poměru a nadále se uplatní kogentní ustanovení právních předpisů týkající se např. vzniku a zániku funkce, odměňování, požadavků pro výkon funkce, povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře apod. Nejvyšší soud však připustil i možnost, aby smluvní strany použily pro svůj vztah ta ustanovení zákoníku práce, která nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Jak manažerské smlouvy co nejvhodněji nastavit i v kontextu tohoto judikatorního posunu, Vám v naší kanceláři samozřejmě velmi rádi poradíme.