###

AKTUALITA

coronavirus update - roušky


23/2/2021

Vážení klienti,

níže Vám přinášíme přehledné shrnutí povinností týkající se ochranných prostředků dýchacích cest, stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (plné znění dostupné zde), s platností od 25. 2. 2021 (00:00 hod), resp. s výjimkou od 1. 3. 2021:

NOŠENÍ VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORECH

- zakazuje se VŠEM OSOBÁM pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterými se nově rozumí:

 respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) – min. naplňující požadavky a technické podmínky, vč. filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP52/KN 95);

 zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek – min. naplňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének

- zákaz pohybu a pobytu bez výše uvedených ochranných prostředků se uplatňuje na:

 všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště nebo ubytování;

 všech ostatních veřejně přístupných místech – v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

- VÝJIMKA – v období od 25. 2. 2021 do 28. 2. 2021 (23:59 hod.) lze ve všech vnitřních prostorech místo výše uvedených ochranných prostředků (tj. respirátorů nebo chirurgických roušek) používat jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének (tj. např. domácky šité roušky, šály, šátky aj.).

NOŠENÍ VE VYBRANÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH

- Zakazuje se VŠEM OSOBÁM pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterými se nově rozumí:

 respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) – min. naplňující požadavky a technické podmínky, vč. filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP52/KN 95);

dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky - min. naplňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének

- vybranými vnitřní prostory se rozumí (tj. zákaz pohybu a pobytu bez výše uvedených ochranných prostředků se uplatňuje na):

 prodejny;

 provozovny služeb;

 zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče;

 zařízení sociálních služeb;

 mezinárodní letiště;

 prostředky veřejné dopravy;

 nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy;

 v motorových vozidlech (pokud necestují osoby ze společné domácnosti)

Zjednodušeně lze tedy říct, že zaměstnanci, kteří pracují např. v provozovnách služeb nebo prodejnách, musí mít respirátory (resp. dvě chirurgické roušky) již od čtvrtka, zatímco zaměstnanci pracující na pracovištích, která nejsou vybranými vnitřními prostory viz výše, musí mít respirátory (resp. dvě chirurgické roušky) až od 1. března 2021.

VÝJIMKY PRO OBA PŘÍPADY – mj. zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, resp. zaměstnanci, u kterých se uplatní rizikový faktor zátěže teplem, u prací zařazených do kategorie III nebo IV (příp. u prací, u kterých tato kategorizace nebyla provedena, ale lze předpokládat, že budou takto zařazeny).

Co se týče povinnosti zaměstnavatele zajistit respirátory/roušky pro zaměstnance – máme za to, že s ohledem na skutečnost, že povinnost jejich nošení pro vnitřní prostory byla stanovena nově mimořádným opatřením MZ – tato povinnost zaměstnavatelů stanovena není a zaměstnavatel může požadovat, aby si respirátory zaměstnanci zajistili sami (obdobně, jako dosud nebyl zaměstnavatel povinen zajišťovat zaměstnancům roušky).

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.