###

AKTUALITA

#HRNOTES 25


21/6/2024

Má bývalý zaměstnanec právo na bonus za minulý rok, kdy ještě u zaměstnavatele pracoval?

Nejvyšší soud rozhodnutím sp. zn. Cdo 2392/2023 ze dne 16. 4. 2024 znovu otevřel otázku práva na výplatu bonusu poskytnutého zaměstnavatelem ve vztahu k bývalému zaměstnanci. Vyjádřil se nejen k charakteru takového bonusu, ale i k postavení bývalého zaměstnance v takové situaci.

Zaměstnankyně, které po podání výpovědi skončil pracovní poměr k poslednímu dni kalendářního roku 2021, se domáhala práva na bonus, o jehož vyplacení rozhodl zaměstnavatel v březnu roku 2022. Vyplatit jej měl všem zaměstnancům, kteří splnili podmínku třech odpracovaných měsíců v roce 2021 a zároveň se k 31.5. 2022 nacházeli u zaměstnavatele v pracovním poměru. Jelikož byl bonus poskytnut z důvodu vynikajících hospodářských výsledků, měla bývalá zaměstnankyně za to, že její právo bylo neudělením bonusu zkráceno.

Nejvyšší soud se prvně vyjádřil k charakteru poskytnutého bonusu a to tak, že vzhledem k situaci za kterých byl bonus udělen a úmyslu, který bonus doprovázel, nelze na tento hledět jako na mzdu, nýbrž jde o jednorázové plnění poskytované jako motivace pro stávající zaměstnance k lepším výkonům. Nelze tedy dovozovat působnost pravidel pro stanovení mzdy a je tedy čistě v dikci zaměstnavatele rozhodnout o okruhu osob, kterým bude právo přiznáno a o samotném přidělení. Vždy je však třeba klást důraz na pravidla rovného zacházení, která zakazují (ne)zvýhodňovat srovnatelné zaměstnance.

Nejvyšší soud také ve svém rozhodnutí zdůraznil postavení bývalé zaměstnankyně. Jelikož jednou z podmínek výplaty bonusy byl aktuální pracovní poměr u zaměstnavatele k datu, které je časově velmi vzdálené od data skončení pracovního poměru bývalé zaměstnankyně, nelze zde dovozovat existenci práv a povinností zaměstnavatele k takové osobě. Proto není možné tuto srovnávat s postavením zaměstnance, který v pracovním poměru u zaměstnavatele působí a nelze tedy právo na výplatu bonusu dovozovat.

Je třeba podotknou, že v případě, kdy by zaměstnavatel přiznal právo na bonus, některému z jiných bývalých zaměstnanců, dle Nejvyššího soudu by zde prostor pro uplatnění výše zmíněného pravidla rovného zacházení vznikl a bývalá zaměstnankyně by se ve srovnatelné pozici nacházela, čímž by jí právo na bonus mohlo vzniknout.