###

AKTUALITA

Přísnější sankce za nezveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin


12/4/2019

Poslanecká sněmovna bude v prvním čtení projednávat velkou novelu zákona o obchodních korporacích, v jejímž rámci se počítá také se změnou zákona o veřejných rejstřících. Navrhuje se zpřísnit následky pro společnosti porušující povinnosti předkládat své účetní závěrky k založení do sbírky listin. Novela primárně cílí na obchodní korporace, které nevyvíjejí žádnou ekonomickou aktivitu, existují pouze formálně a často jsou zneužívány především pro daňově podvodná jednání. Plánuje se tedy zavést sankce pro případy, kdy obchodní korporace nepředloží řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období k založení do sbírky listin a zároveň se jí nepodaří doručit výzvu soudu ke zjednání nápravy. Rejstříkový soud v takovém případě zahájí řízení o zrušení této obchodní korporace. V současné době za neplnění povinnosti předkládat účetní závěrky k založení do sbírky listin hrozí nejčastěji pokuta do výše 100.000 Kč, a až v krajních případech může rejstříkový soud zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací. Z textace navrhovaných změn je zřejmé, že v konečném důsledku se zpřísnění sankcí nebude týkat pouze neaktivních obchodních korporací, ale všech, které své povinnosti v této oblasti řádně a včas neplní.