###

AKTUALITA

Poslanecká sněmovna projednává soubornou novelu daňových zákonů


7/2/2019

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mají měnit některé zákony v oblasti daní a cel. Na podkladě tohoto návrhu má doznat změny např. zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o spotřebních daních, celní zákon, či daňový řád.

Ve vztahu k zákonu o daních z příjmů dochází k implementaci unijních pravidel proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu. Návrh počítá např. s omezením uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (úroky), a to zavedením limitu uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší z částek 30 % EBITDA, nebo 80 mil. Kč, což může vést k nemalému nárůstu ve výši odváděných daní; úpravou zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí, když takovýto převod má být pro účely daně z příjmů považován za úplatný převod takového majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžném obchodním styku za stejných nebo obdobných podmínek. Rovněž má mj. dojít k rozšíření stávající oznamovací povinnosti, a to o povinnost oznámit správci daně odvedení daně vybírané srážkou z příjmu plynoucího daňovým nerezidentům z území České republiky do zahraničí, což jistě zvýší administrativní zátěž dopadající na plátce.

Zákon dále ve vztahu k dani z přidané hodnoty má za cíl upravit mj. rozšíření možnosti opravit základ daně v případech, u kterých je vysoká pravděpodobnost neuhrazení věřitelovy pohledávky. Provést opravu základu daně tak bude např. možné obecně i v případě, kdy bude pohledávka vymáhána v exekučním řízení, ve kterém nebyla dosud zcela vymožena, a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 roky, popř. byla exekuce skončena pro nemajetnost dlužníka, a rovněž bude možné opravit základ daně i u jiného způsobu řešení úpadku než konkursu. Na podkladě související novely insolvenčního zákona se v takovém případě odpočtu daně bude jednat o pohledávku správce daně, která bude rovna pohledávkám za majetkovou podstatou.

K nabytí účinnosti tohoto zákona by mělo pravděpodobně dojít v dubnu 2019, ve vztahu k dani z příjmů pak v lednu 2020.